Web Analytics
SHOPPING CART

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI 

AYDINLATMA METNİ 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği 

 

Silver Dayanıklı Ev Eşyaları İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

ADRESİ: Organize Sanayi Bölgesi 30. Cad. No:43 Melikgazi  

KAYSERİ 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ: Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü 

TİCARET SİCİLİ NUMARASI: 10219 

MERSİS NUMARASI0770002684100016 

TELEFON: 0352 241 01 90

MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 0533 482 37 04

ELEKTRONİK POSTA: website@silver.com.tr

KAYITLI ELEKTRONİK  

POSTA (KEP) ADRESİ0770002684100016@hs01.kep.tr

 

İşlenen Kişisel Veriler 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz; 

 • Web sitemizdeki potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler; 

 • İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz, 

 • E-posta adresi, adres, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz, 

 • IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri şeklindeki işlem güvenliği bilgileriniz, 

 • Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler şeklindeki pazarlama bilgileriniz, 

 • Çağrı merkezi kayıtları, sipariş bilgisi, talep bilgisi şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, 

 • Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar  

 

 • Merkez showroom, üretim fabrikası, şube ve mağazalarımızdaki potansiyel ürün veya hizmet alıcısı kişiler; 

 • CCTV kamera görüntüleri şeklindeki fiziksel mekan güvenliği kayıtları 

 • İsim ve soy isim şeklindeki kimlik bilgileriniz, 

 • Adres, telefon numarası şeklindeki iletişim bilgileriniz, 

 • Çağrı merkezi kayıtları, sipariş bilgisi, talep bilgisi şeklindeki müşteri işlem bilgileriniz, 

 • Ses kaydı gibi işitsel kayıtlar  

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

 

 

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, iş bu Aydınlatma Metninde gösterilen kişisel verileriniz 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi  

 • Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi  

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini 

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi  

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi  

 • İş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi  

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi  

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi  

 • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi  

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 

 • Talep / Şikayetlerin Karşılanması 

 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini  

 • Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi  

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliği 

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi  

Amaçlarıyla işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

 

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir. 

Ayrıca yukarıda sayılan şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda yada yeterli korumanın bulunmaması halinde de Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışına aktarılabilir. 

Bu doğrultuda ilgili mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla; 

 • Kişisel verilerinizi, tabi oldukları Kanunlar uyarınca açıkça talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir. 

Ayrıca kişisel verileriniz, veri saklanması amacıyla ve veri güvenliği yönündeki gerekli idari tedbirler alınarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ na uygun şekilde yurt dışına aktarılmaktadır. 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve Saklama Yöntemi ile Hukuki Sebebi  

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde belirttiğimiz kişisel verileri işleme amacı doğrultusunda; ses, kamera kayıtları ve çerezler gibi otomatik yöntemlerle ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, merkez showroom, üretim fabrikası, şube ve mağazalarçağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.  

 

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, iş bu Aydınlatma Metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.  

 

Kişisel verileriniz 

 

 • Kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep yada dayanak bulunmadığı sürece Şirketimiz tarafından re’ sen veya talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

 • Şirketimiz, bu husustaki talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandırır.  

 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilecektir. 

 • Şirketimiz silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. 

 • Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü, ilgili mevzuat dahilinde düzenlenen yasal süre içerisinde yerine getirecektir. 

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz 

 • Kanunlarda açıkça öngörülen haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (a) bendi uyarınca, 

 • Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca, 

 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olan haller kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (ç) bendi uyarınca, 

 • Hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca ve 

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olan durumlarda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi uyarınca işlenmektedir 

Yasal Haklarınız 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Silver Dayanıklı Ev Eşyaları İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne başvurarak; 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Aşağıdaki hallerde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin haklarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uygulanmaz; 

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

 

Yasal Haklarınızın Kullanılma Şekli ve Neticelendirilmesi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi; 

 • Yazılı ve ıslak imzalı olarak veya 

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle veya 

 • Güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle veya  

 • Mobil imza kullanmak suretiyle veya 

 • Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya  

 • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.     

Başvurunuzda bulunması gerekli bilgiler; 

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

 • Talep konusu bulunması gereklidir 

 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 

Başvuru tarihinizin belirlenmesinde; 

 

 • Yazılı başvurularınızda, evrakın Şirketimize tebliğ edildiği tarih,  

 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır. 

 

Başvurunuzun cevaplanması ve neticelendirilmesi; 

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak yapacağınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almıştır.  

 

Şirketimize yapacağınız başvurularınız; kabul veya gerekçesi açıklanmak şartıyla ret edilebilir.  

 

Şirketimizin, veri sorumlusu olarak bilgilerini, tarafınıza ait bilgileri, talebinizin konusu ve başvurunuza ilişkin açıklamalarımızı içeren cevabı, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. 

 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tutarda bir ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. 

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  

 

Yukarı Çık